www eskan medu ir

ستاد اسکان فرهنگیان برای نوروز ۱۳۹۲

ستاد اسکان فرهنگیان برای نوروز ۱۳۹۲

سایت ثبت نام ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز 92

 

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از رزرو اینترنتی ۴۰ درصد از ظرفیت فضاهای پیش بینی شده اسکان نوروزی فرهنگیان از اول اسفند ماه سال جاری از طریق سایت www.eskan.medu.ir خبر داد…

ادامه مطلب ستاد اسکان فرهنگیان برای نوروز ۱۳۹۲

سایت ثبت نام ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز ۹۲

آغاز رزرو اینترنتی اسکان نوروزی فرهنگیان از اول اسفند

eskanmedu

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از رزرو اینترنتی ۴۰ درصد از ظرفیت فضاهای پیش بینی شده اسکان نوروزی فرهنگیان از اول اسفند ماه سال جاری از طریق سایت www.eskan.medu.ir خبر داد…

ادامه مطلب سایت ثبت نام ستاد اسکان فرهنگیان در نوروز ۹۲

محل اسکان فرهنگیان در تعطیلات نوروز ۱۳۹۲

محل اسکان فرهنگیان در تعطیلات نوروز ۱۳۹۲

escan-92-Yaftabad-com

درحال حاضر تمامی استان های کشور به سایت اینترنتی ستاد اسکان نوروزی متصل شده اند…

ادامه مطلب محل اسکان فرهنگیان در تعطیلات نوروز ۱۳۹۲

اسکان نوروزی فرهنگیان در نوروز ۹۱

ستاد اسکان

درحال حاضر تمامی استان های کشور به سایت اینترنتی ستاد اسکان نوروزی متصل شده اند…

ادامه مطلب اسکان نوروزی فرهنگیان در نوروز ۹۱