اس ام اس ایام امتحان

اس ام اس مخصوص شب امتحان دی ۱۳۹۰

اس ام اس شب امتحان

چیه؟ پریدی رو گوشی بیبنی کی اس ام اس داده ؟ این جای درس خوندنته ؟
هنوز که نرفتی د برو د .. دههه !

.

.

.

اس ام اس مخصوص شب امتحان
امتحان اولین گام در جهت شروع چاپلوسی پیش استاد برای نمره ی ده گرفتن است !

.

ادامه مطلب اس ام اس مخصوص شب امتحان دی ۱۳۹۰