کم کاری دولت و کارفرما در اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور

یک کارشناس تامین اجتماعی: کم کاری دولت و کارفرما در اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور یک کارشناس تامین اجتماعی معتقد است: اهمال دولت و کارفرمایان، بار سنگین مسئولیت بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور را تنها بر دوش تامین اجتماعی انداخته است.فرشید یزدانی، کارشناس تامین اجتماعی، در ارتباط با بازنشستگی […]