کاهش قدرت خرید بازنشستگان

در نشست خبری امروز مطرح شد؛ کاهش قدرت خرید بازنشستگان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از کاهش قدرت خرید بازنشستگان زیر مجموعه این صندوق خبر داد و گفت: میانگین دریافتی حقوق ۹۸ درصد ازبازنشستگان کشوری حدود هفتصد هزار تا دو میلیون تومان است که در مقایسه با تورم ۱۰ سال گذشته بسیار ناچیز است.به گزارش ایلنا، […]