کارگران کوره پزخانه ها به سن بازنشستگی نمی رسند

یک فعال صنفی خبر داد: کارگران کوره پزخانه ها به سن بازنشستگی نمی رسند یک فعال صنفی کارگران کوره پزخانه در تهران معتقد است با وجود مذاکرات انجام شده کارفرمایان کوره پزخانه‌ها همچنان از ارسال لیست بیمه طفره می روند.«پیروز چراغی»، عضو هیات رئیسه انجمن صنفی کوره پزخانه‌های یافت آباد در رابطه با بیمه کارگران […]