پرداخت سهم ۲۳ درصدی کارفرما توسط دولت در صورت به کارگیری معلولان

ارانه و تسهیلات دولت در قبال بکارگیری معلولان پرداخت سهم ۲۳ درصدی کارفرما توسط دولت در صورت به کارگیری معلولان مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی گفت: دولت در قبال اشتغال و بکارگیری معلولان در کارگاه ها، شرکت ها و ادارت سهم ۲۳ درصدی کارفرما را پرداخت می کند.