نگرانی کارکنان پتروشیمی اصفهان از مشکلات بیمه و بازنشستگی

نگرانی کارکنان پتروشیمی اصفهان از مشکلات بیمه و بازنشستگی جمعی از کارکنان رسمی پتروشیمی اصفهان می‌گویند از زمان واگذاری این مجتمع صنعتی به بخش خصوصی وضعیت استخدامی و بیمه بازنشستگی آن‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته استاین گروه از کارکنان پتروشیمی اصفهان که شمار آنها حدود چهارصد نفر است، در تماس با ایلنا افزودند: […]