نرخ بیکاری استان زنجان در سطح کشور وضعیت مطلوبی دارد

استاندار زنجان مطرح کرد: نرخ بیکاری استان زنجان در سطح کشور وضعیت مطلوبی دارد