نادیده گرفتن حقوق قانونی کارگران تعادل جامعه را برهم می‌زند

مسئول واحد انجمن‌های صنفی خانه کارگر: نادیده گرفتن حقوق قانونی کارگران تعادل جامعه را برهم می‌زند یک فعال صنفی گفت: چاره اندیشی مشکلات جامعه کارگری باید به گونه‌ای باشد که اختیارات کارفرماها نتواند در بهره‌مندی کارگران از حقوق و مزایای قانون کار و قانون تامین اجتماعی مانع و هزینه ایجاد نماید.مسئول واحد انجمن‌های صنفی خانه […]