مردمی در حضور حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) توصیف و تعریف و مدح مردی را …

[ad_1]
مردمی در حضور حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) توصیف و تعریف و مدح مردی را نمودند به حسن عبادتش ( به زیادی عبادتش ) حضرت فرمودند :
عقل او چگونه است و ببینید چقدر عقل دارد.
جز این نیست که در قیامت هرکسی را جزا می دهند به اندازه عقلش.
و ادب و نیکوئی مرد دلیل بر صحت و درست بودن عقلش است.

ارشاد القلوب جلد ۲ صفحه ۲۸۴


۲۰۱۶-۰۴-۲۰ ۲۱:۲۹:۱۰
[ad_2]

منبع