محور اصلی بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه باید اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید باشد

رئیس مجلس: محور اصلی بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه باید اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید باشد رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به پیش رو داشتن بررسی لوایح بودجه سال ۹۵ کل کشور و برنامه ششم توسعه، به دولت گفته شده که محور اصلی این لوایح باید مساله اقتصاد مقاومتی و مهمترین […]