لزوم توجه بیشتر به جامعه کارگری درتصمیم گیری‌ها

لزوم توجه بیشتر به جامعه کارگری درتصمیم گیری‌ها از جمله مباحث مطرح شده درنشست تشکلهای استان کرمانشاه بامعاون وزیر کارمی توان به رکودبخش تولیدو دپو شدن تولیدات وهم چنین تاکیدحاضرین برتوجه بیشتربه جامعه کارگری درتصمیمات اشاره کرد.نشست معاون حقوقی، مجلس و استانهای وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی با شرکای اجتماعی در استان کرمانشاه، عصر شنبه […]