فشار کارفرما برای تبدیل وضعیت کارگران رسمی نیر پارس ادامه دارد

فشار کارفرما برای تبدیل وضعیت کارگران رسمی نیر پارس ادامه دارد کارگران نیرپارس از افزایش فشار کارفرما برای تبدیل وضعیت استخدامی به قراردادی خبر دادند.کارگران نیرپارس درتماس با ایلنا گفتند در دوسال گذشته مدیریت شرکت نیرپارس بصورت جدی تلاش کرده است تا به هر طریق ممکن قرارداد کاری ۷ کارگر دائمی باقی مانده این شرکت […]