فراهم شدن امکان عرضه صنایع دستی دزفول در بازار جهانی

فراهم شدن امکان عرضه صنایع دستی دزفول در بازار جهانی سرپرست اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری دزفول گفت:در سفر نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد( یونیدو) به دزفول امکان معرفی و عرضه صنایع دستی دزفول در بازارهای جهانی مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.یعقوب زلقی روز سه شنبه در گفت و گو […]