فراخوان جذب نیرو و متخصص به عنوان مدیران بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا

به گزارش دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا (Asian Infrastructure Investment Bank -AIIB) که با هدف تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در آسیا و ایجاد استحکام اقتصاد کشورهای آسیایی جهت مقابله با تکانه های اقتصاد جهانی، رونق بخشیدن به اقتصاد […]