ضرورت افزایش میزان اعتبارات مربوط به تحقیقات حوزه کشاورزی

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد؛ ضرورت افزایش میزان اعتبارات مربوط به تحقیقات حوزه کشاورزی معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: میزان اعتبار مربوط به گسترش تحقیقات در حوزه کشاورزی در کشور پایین است و زیرساخت های توسعه تولیدات کشاورزی باید فراهم شود.به گزارش خبرنگار مهر اسکندر زند، ظهر چهارشنبه در گردهمایی مسئولان تحقیقات و آموزش […]