شب قدر شب بیدار شدن است نه بیدار ماندن تا می توانید در این شب دعا کنید

[ad_1]
شب قدر شب بیدار شدن است نه بیدار ماندن

تا می توانید در این شب دعا کنید


۲۰۱۵-۰۷-۰۶ ۰۰:۴۱:۱۴
[ad_2]

منبع