سریال ها و فیلم های سینمایی امروز ایران اغلب از سوژه های کلیشه ای و کهنه شده استفاده می کنند

مریم بوبانی عنوان کرد سریال ها و فیلم های سینمایی امروز ایران اغلب از سوژه های کلیشه ای و کهنه شده استفاده می کنند مریم بوبانی گفت: سریال ها و فیلم های سینمایی امروز ایران اغلب از سوژه های کلیشه ای و کهنه شده استفاده می کنند و از همین رو است که مخاطب از […]