درآمدهای نفتی باید برای تکمیل زیر ساخت‌ها، ایجاد اشتغال و تولید هزینه شود

درآمدهای نفتی باید برای تکمیل زیر ساخت‌ها، ایجاد اشتغال و تولید هزینه شود عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت:  نفت برای کشور یک فرصت بود که با بی‌مدیریتی تبدیل به تهدید شد و درآمدهای نفتی باید برای تکمیل زیر ساخت‌ها، ایجاد اشتغال و تولید هزینه شود و در واقع حجم عظیمی از نقدینگی را […]