دانشگاه ها یکی از موانع ایجاد اشتغال و کارآفرینی در کشور هستند

دانشگاه ها یکی از موانع ایجاد اشتغال و کارآفرینی در کشور هستند مدرّس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه مهم ترین مشکل مردمان ما، نداشتن مشاور خوب و الگویی مناسب است، افزود: از موانع اشتغال و کارآفرینی می توان به دانشگاه ها اشاره کرد که بسیار کهنه عمل می کنند و علم بی عمل را […]