ختم های اسرار امیز

[ad_1]

ختم های اسرار امیز

?درزندگیت موفق نیستی؟ بگو:
و ما توفیقی إلا بالله علیه توکلت وإلیه أُنیب?
?خوشحال نیستی؟ همیشه بگو:
حسبی الله ونعم الوکیل?
?ازدنیاخسته ای؟ بگو:‌
اللهم اجعل همی الاخره?‌
?نمازهایت را به موقع ومداوم نمیخوانی؟ همیشه بگو:
اللهم اجعلنی مقیم الصلاه ومن ذریتی?
?میخواهی ازدواج کنی؟ بگو:
ربی لاتذرنی فردا وانت خیرالوارثین?
?تنهایی؟ همیشه بگو:
ربی هب لی من لدنک سلطانا نصیرا?
?خوشحالی؟ همیشه بگو:
الحمدلله حمدا کثیرا?
?درکارهایت سختی میبینی؟ بگو:
اللهم یسرلی اموری واشرح لی صدری?
?دوست داری آرزویت برآورده شود؟همیشه بگو:
استغفرالله واتوب الیه?
?تودلت ازدست کسی ناراحتی؟بگو:
اللهم اجعلنی من کاظمین الغیظ والعافین عن الناس?
?میخواهی دایم قرآن بخونی؟بگو:
اللهم اجعل القران ربیع قلبی?
?خونه ای دربهشت میخواهی؟ بگو:
قل هوالله احد. الله صمد. لم یلدولم یولد. ولم یکن له کفوا?
?میخواهی غیبت نکنی؟بگو:
اللهم اجعل کتابی فی علیین واحفظ لسانی عن العالمین?
?میخواهی به خوبی واطمینان خاطر زندگیت سلپری شود؟بگو:
اللهم إنی أستودعک حیاتی?
همیشه زمزمه کن وبرای دوستانت بفرست ومراازدعای خیرت محروم نکن
[ad_2]

منبع