حمایت از بنگاه‌های کوچک و خرد در برنامه اصلی وزارت کار است

ربیعی در مجلس: حمایت از بنگاه‌های کوچک و خرد در برنامه اصلی وزارت کار است وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشت: ما همواره با رشد کم‌اشتغال یا رشد بدون اشتغال روبرو بودیم و در رشد نوین٬ رشد همراه با اشتغال نیست٬ به همین دلیل ما به رشد با اشتغال تمرکز کردیم.به گزارش خبرنگار […]