تو مبین که بر درختی یا به چاه تو مرا بین که منم مفتاح راه مولانا

[ad_1]
تو مبین که بر درختی یا به چاه
تو مرا بین که منم مفتاح راه

مولانا
۲۰۱۵-۰۴-۰۵ ۱۶:۴۲:۱۸
[ad_2]

منبع