بیکاری ۷۱۴ نفر از کارگران بیمه شده استان خراسان جنوبی

در ۸ ماه نخست سال جاری رخ داد: بیکاری ۷۱۴ نفر از کارگران بیمه شده استان خراسان جنوبی در ۸ ماه نخست سال جاری ۷۱۴ نفر از کارگران بیمه شده استان خراسان جنوبی بیکار شده‌اند.به گزارش ایلنا، در ۸ ماه سال جاری، برای ۷۱۴ نفر کارگران بیکار شده  استان خراسان جنوبی مقرری بیمه بیکاری برقرار […]