بازگشت ۱۲ هزار نیروی کار تاجیک از روسیه

بازگشت ۱۲ هزار نیروی کار تاجیک از روسیه مرکزخدمات مهاجرت روسیه ازترک تعداد زیادی ازنیروهای خارجی کاری از جمله تاجیکستانی از روسیه در سال ۲۰۱۵ خبر داده است.