امروز کشور به موازات نیاز به علم ،به پنجه های کارآمد هم نیاز دارد

رئیس اداره فنی و حرفه ای آموزش و پرورش استان گلستان گفت: امروز کشور به موازات نیاز به علم ،به پنجه های کارآمد هم نیاز دارد در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان رامیان در دستورکار آموزش های فنی حرفه ای و نقش دستگاه های اجرایی در اشتغال و تولید، حسین زارع رئیس اداره فنی […]