امام صادق (ع ) فرمودند رسول خدا (ص ) فرمودند: هیچ مسلمانى بلند نمى گوید لا اله ا…

[ad_1]
امام صادق (ع ) فرمودند رسول خدا (ص ) فرمودند: هیچ مسلمانى بلند نمى گوید لا اله الا الله مگر این که بى درنگ گناهانش زیر پاهایش مى ریزند، همان گونه که برگهاى درخت ، زیر آن مى ریزند.
۲۰۱۴-۰۷-۲۱ ۰۲:۲۴:۰۰
[ad_2]

منبع