افزایش دستمزد به منزله تعطیلی بنگاه نیست

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور: افزایش دستمزد به منزله تعطیلی بنگاه نیست عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه نباید بقای یک بنگاه اقتصادی را منوط به استثمار نیروی کار کرد، از وزارت کار خواست تا در بحث تعیین دستمزد، جانبدارانه ورود نکند و تعیین دستمزد را به عهده نمایندگان […]