استخدا در رستوران

به تعدادی آشپز کمک آشپز، کارگر ساده منشی خانم و پیک موتوری جهت کار در رستوران نیازمندیم