استخدام یک منشی منظم آقا

به یک منشی منظم آقا ترجیحا تحصیل کرده با روابط عمومی بالا جهت آژانس نیازمندیم. از ساعت ۱۳ تا ۲۳:۳۰ ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان محدوده پیروزی