استخدام یک شرکت ایرانی-اروپایی در خراسان رضوی

دعوت به همکاری شرکت ایرانی-اروپایی  در خراسان رضوی شرکت ایرانی-اروپایی فعال در زمینه حمل و نقل ریلی-مسافری جهت تکمیل کادر مهمانداری خود (آقایان و بانوان) از طریق آزمون و مصاحبه در چارچوب قوانین وزارت کار و امور اجتماعی سازمان تاخمین اجتماعی با شرایط زیر نسبت به جذب نیروهتای مورد نیاز اقدام می نماید. شرایط عمومی […]