استخدام گسترده گروه صنعتی افراچوب سبز ایرانیان در چند شهر

شرکت افرا چوب سبز ایرانیان با استعانت از خداوند متعال و با توجه به طرح توسعه خود و به منظور تامین بخشی از سرمایه انسانی مورد نیاز خود براساس ضوابط و مقررات جاری از متقاضیان محترم واجد شرایط و دارای مدرک تحصیلی «کارشناسی و بالاتر» بوسیله ی آزمون و مصاحبه برای ثبت نام در ردیف […]