استخدام کافی شاپ کار حرفه ای و

کافی شاپ کار حرفه ای و آشپز ، با سابقه کاریمشهد، سفره خانه سنتی افشار تقاطع طالقانی و مفتح، روبروی هتل