استخدام پرستار ، بهیار، ماما، آشپز، مراقب بیمار

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۸۳۳۱۹۱۶ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۸۳۳xxxx(نمایش کامل) درج رزومه دعوت به کار توانبخشی مهد آسایش پرستار، بهیار، ماما، نیروی خدماتی آدرس: خیابان گلچین غربی، کوچه 9