استخدام منشی خانم در آژانس تکرو

منشی خانم جهت پاسخگویی تلفن در شیفت صبح نیازمندیم. با محیط مجزا آژانس تکرو