استخدام مسئول فنی کارشناس تجهیزات پزشکی

به یک نفر مسئول فنی کارشناس تجهیزات پزشکی نیازمندیم