استخدام در شرکت تعاونی مسکن کارکنان مترو

دعوت به همکاری شرکت تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان مترو جهت تکمیل کادر دفتر فنی خود از آقایان فارغ التحصیل دانشگاه های معتبر و ترجیحأ ساکن شرق تهران و دارای تسلط کافی به امور نظارت و اجرا و قوانین و مقررات مرتبط و فرآیندهای بین کارفرما – مشاور – پیمانکار با شرایط ذیل دعوت به […]