استخدام دانشگاه یزد در سال ۹۴ (جذب عضو غیر هیئت علمی)

آگهی جذب عضو غیر هیئت علمی قراردادی دانشگاه یزد سال ۹۴ دانشگاه یزد در راستای تحقق اهداف و وظایف خود و با استناد به مجوزهای صادره از طرف هیئت امنای دانشگاه در چارچوب آییننامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود، از بین واجدین شرایط […]