استخدام خانم تلفنچی

به یک نفر خانم تلفنچی از ساعت ۳۰/۱۲الی ۴بعد از ظهر نیازمندیم (مراجعه حضوری۳۰/۱۲تا۴)