استخدام حسابدار و فروشنده خانم

حسابدار خانم و تعدادی فروشنده خانم جهت عمده فروشی محدوده خ عبدالرزاق ت. ت. اکیدا. م