استخدام تعدادی نیروی خانم در تولیدی کفش

به تعدادی نیروی خانم جهت کار در تولیدی کفش نیازمندیم