استخدام تعدادی فروشنده در شرکت موادغذایی

شرکت آسیاب طلائی (دلوسه) به تعدادی فروشنده جهت شرکت موادغذایی تهران و حومه نیازمندیم