استخدامی ۲نفر ویتر خانم و ۲نفر سالن کار

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۵۷۸۵۷۱ و ۲۲۵۷۸۵۷۳ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۵۷xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه 2نفر ویتر خانم و 2نفر سالن کار « جهت قنادی بانو »