استخدامی کارگرساده و ماهرسوپرمارکت

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۵۰۱۳۲۳ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۵۰xxxx(نمایش کامل) درج رزومه کارگرساده و ماهرسوپرمارکت حقوق1میلیون الی 200 / 1م (محدوده رسالت-مجیدیه)